Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu, curs 2023-2024

Manual d'ús: Com fer la sol·licitud
(només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages)

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei escolar de transport i menjador preceptiu (només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages) a la comarca del Bages adreçat als centres públics.

Pot sol·licitar el servei escolar de transport l’estudiant d’educació infantil, primària i secundària sempre segons les condicions derivades de la regulació del transport escolar obligatori, no obligatori i places vacants d’estudiants.

Els terminis per a realitzar el tràmit de les sol·licituds dels serveis de transport escolar i menjador preceptiu el pròxim curs 2023-2024 seran els següents:

  • Sol·licituds de continuïtat al centre educatiu d’ensenyaments obligatoris: del 18 de maig fins a l'11 de juny de 2023.
  • Sol·licituds de nova matrícula d’ensenyaments obligatoris: del 18 de maig fins al 28 de juny de 2023.
  • Sol·licituds de transport places vacants estudiant d’educació infantil, primària secundària i postobligatoris: del 18 de maig fins al 3 de juliol de 2023.
  • Sol·licituds de transport places vacants persones adultes: del 18 de maig fins al 3 de juliol de 2023.

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes les podran continuar presentant. En aquest cas no es garantirà la tramitació del servei per a l’inici del nou curs i hauran de restar a l’espera fins que la sol·licitud quedi resolta.

BAIXA DEL SERVEI: En cas de no fer ús del servei de forma reiterada i sense causa justificada, podrà ser motiu de baixa del servei.


NOVES SOL·LICITUDS:

  • Noves matrícules o noves sol·licituds de menjador preceptiu.
  • Canvis de residència, si comporten un canvi de parada.
  • Canvis de centres educatius.
  • Totes les sol·licituds amb custòdia compartida

RENOVACIÓ:

  • Continuïtat sense cap canvi en el servei de transport, parada i centre educatiu a la sol·licitud el curs 2022-2023.